Blog

Založenie s.r.o. v roku 2019 – osobne alebo elektronicky?

OM_0081

Chcete vedieť čo je pre Vás výhodnejšie a jednoduchšie? Poďme sa na to spolu pozrieť.

Skôr než sa pustíte do samotného založenia Vašej novej s.r.o., resp. jej zápisu do obchodného registra musíte absolvovať viacero krokov:

 • vybrať si meno spoločnosti
 • určiť sídlo spoločnosti
 • vybrať predmety podnikania
 • určiť spoločníkov, konateľov a správcu vkladu
 • vypracovať zakladateľské dokumenty
 • ohlásiť živnosť živnostenskému registru
 • získať súhlas správcu dane.

Spôsoby zápisu spoločnosti od obch.registra

Po absolvovaní hore spomenutých krokov máte 2 možnosti ako podať návrh na zápis do obch.registra.

 • osobne
 • elektronicky(online)

POZOR! Návrh na zápis musíte podať do 90.dní od založenia spoločnosti alebo doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Osobný zápis v roku 2019

V prípade, že sa rozhodnete pre túto možnosť, musíte navštíviť príslušný registrový súd – sídliaci v krajskom meste podľa Vašej novovznikajucej s.r.o. alebo môžete návrh spolu s dokumentami zaslať poštou.

Návrh na zápis sa podáva na predpísanom formulári zverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v listinnej podobe. Bbudete musieť vyplniť viaceré údaje, niektoré totožné ako v zakladateľských dokumentoch (napr. identifikačné údaje navrhovateľov, údaje o novovznikajúcej s.r.o. – obchodné meno, sídlo, IČO, predmety podnikania, ďalej údaje o konateľoch a spoločníkoch, o ich vkladoch, údaje o základnom imaní, zoznam príloh a i.). Vlastnoručný podpis konateľa musí byť úradne osvedčený (napr. notárom).

K návrhu je potrebné doložiťnasledovné prílohy v dvoch vyhotoveniach:

 • zakladateľské dokumenty – t. j. zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s.r.o. sídlo, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie jediného spoločníka, ak je zakladateľom s.r.o. jedna osoba, plnomocenstvo, ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti,
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • súhlas správcu dane (ak má zakladateľ daňové nedoplatky) alebo súhlas Sociálnej poisťovne (ak má zakladateľ nedoplatky voči Sociálnej poisťovni),

Nakoniec už len uhradíte súdny poplatok vo výške 300 eurTento je možné zaplatiť kolkovými známkami alebo v pokladni registrového súdu, na ktorom návrh podávate. Pokiaľ poplatok nezaplatíte s podaním návrhu, súd vám zašle výzvu spolu s platobným predpisom na jeho úhradu. Registrový súd nezačne konať, kým poplatok nie je uhradený

Rada: Ak chcete založiť s.r.o. čím skôr, odporúčame realizovať podanie návrhu na zápis s.r.o. rovno spolu so zaplatením súdneho poplatku.  

Ak ste správne vyplnili formulár a splnili ďalšie zákonné podmienky, registrový súd zapíše spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu a uhradenia poplatku (v praxi sa stáva, že registrové súdy túto krátku lehotu niekedy zmeškajú). Následne vám bude zaslané potvrdenie o tomto zápise a výpis z obchodného registra. V prípade zistenia nedostatkov budete vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote. 

Elektronický zápis s.r.o. do obchodného registra v roku 2019

Pokiaľ disponujete potrebným príslušenstvom, môžete na podanie návrhu využiť elektronickú službu dostupnú na portáli slovensko.sk

Na elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu), 
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) – tieto nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.  

Ako prvé, čo budete musieť urobiť je vyplniť vyššie uvedený predpísaný formulár v elektronickej podobe. Obsahovo je totožný s formulárom, ktorý sa podáva v listinnej podobe. Vyplnený formulár si uložte a následne pokračujete na portáli verejnej správy slovensko.sk, kde sa prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu prihlásite.

Po prihlásení nájdite v sekcii Podnikateľ, v časti Začatie podnikania pod záložkou Registrácia právnickej osoby elektronickú službu označenú ako Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri. Následne zvolíte príslušný registrový súd – okresný súd sídliaci v krajskom meste (podľa sídla s.r.o.) a kliknutím prejdete na elektronickú službu.

Ďalším krokom je vyplnenie základných údajov: typ podania – prvozápis, právna forma – s.r.o., registrový súd – ten istý, čo ste zvolili predtým a obchodné meno s.r.o. – to, ktoré ste pre vašu firmu vybrali. Okrem toho treba vyplniť aj zvyšné údaje ako meno a priezvisko, IČO, sídlo s.r.o. a zadať e-mail. Následne môžete pristúpiť k nahratiu jednotlivých dokumentov v elektronickej podobe (odporúča sa formát PDF, TIFF alebo RTF). Tie však najprv musíte mať podpísané svojim občianskym preukazom (zaručeným elektronickým podpisom). Ako prvý pripojíte formulár, potom ostatné nevyhnutné prílohy (rovnaké ako sme uvádzali pri osobnom podaní návrhu) v jednom vyhotovení. Nakoniec celé podanie elektronicky odošlete.   

Po úspešnom odoslaní formulára s prílohami vám bude do elektronickej schránky zaslaná správa o platobných podmienkach. Elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. je lacnejšie ako osobné podanie. Výška súdneho poplatku je ustanovená na sumu 150,- eur. Aj tu platí, že pokiaľ poplatok nebude uhradený, registrový súd nezačne konať, teda vaše podanie nevybaví. Po spracovaní platby vám do schránky bude zaslaná ďalšia správa, a to o pridelení sudcu, ktorý bude vaše podanie vybavovať. Ak bude návrh a jeho prílohy spĺňať všetky zákonné podmienky, registrový súd vykoná zápis s.r.o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu a uhradenia poplatku. V takom prípade obdržíte potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra nielen v listinnej, ale aj v elektronickej podobe.   

V prípade, že si netrúfate na ani jeden z hore spomenutých spôsobov založenia neváhajte osloviť profesionálov u nás, v spoločnosti firmaprefirmy.sk Vám založenie zrealizujú naše partnerské advokátske kancelárie.