Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

www.firmaprefirmy.sk

(Príloha k Zmluve o poskytovaní administratívnych služieb a časovo obmedzenom užívaní rokovacej miestnosti)

(ďalej len „VOP“)

 • Základné pojmy:
 • Služby– služba sídlo, služba trvalý pobyt, služba pošta, služba telefónne číslo, služba faxové číslo, služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti, založenie spoločnosti, zmeny v spoločnosti, ďalšie služby(napr. založenie živnosti, zmeny v živnosti)
 • Zmluva – písomná Zmluva o poskytovaní administratívnych služieb a o časovo obmedzenom užívaní rokovacej miestnosti, písomná Zmluva o poskytovaní služieb trvalého pobytu
 • Poskytovateľ – firmaprefirmy.sk II. s.r.o., Werferova 6 , Košice 04011, IČO: 54981263, DIČ: 2121833307,Mestský súd Košice oddiel: Sro/55312/V
 • Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa na základe Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb a o časovo obmedzenom užívaní rokovacej miestnosti uzavretej s poskytovateľom alebo zmluvy o poskytovaní služieb trvalého pobytu
 • Zmluvná strana – poskytovateľ alebo užívateľ samostatne
 • Zmluvné strany – poskytovateľ a užívateľ spoločne
 • Adresa poskytovateľa – adresa poskytovateľa zvolená užívateľom, ktorú má užívateľ zaregistrovanú v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri ako sídlo/miesto podnikania užívateľa
 • Sídlo – sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby
 • Zakladateľský dokument – spoločenská zmluva užívateľa, zakladateľská listina užívateľa alebo zakladateľská zmluva užívateľa
 • NehnuteľnosťWerferova 6.

Nebytový priestor nachádzajúci sa vo vchode č. 6  nebytového domu na ulici Werferova 6,

 • Rokovacia miestnosť – časť nebytového priestoru, ktorú je užívateľ na základe služby časovo obmedzeného užívania rokovacej miestnosti oprávnený užívať
 • Cenník– aktuálny prehľad cien ponúkaných služieb
 • Odstúpenie od zmluvy – odstúpenie od všetkých záväzkov vzniknutých zo zmluvy, ktorých dochádza k ukončeniu poskytovania všetkých služieb
 • Produkty:
 • Zápis adresy sídla– poskytovateľ udelí súhlas so zaregistrovaním sídla spoločnosti užívateľa na adrese svojej nehnuteľnosti
 • Trvalý pobyt – poskytovateľ udelí súhlas s prihlásením klienta na časovo obmedzený trvalý pobyt na adrese svojej nehnuteľnosti. Klient nemá právo užívať nehnuteľnosť na bývanie, vnášanie svojích osobných hnuteľných vecí do nehnuteľnosti a akékoľvek iné práva k nehnuteľnosti. Služba trvalého pobytu má iba evidenčný charakter.
 • Označenie – poštová schránka– poskytovateľ označí poštovú schránku pre účely doručovania písomností.
 • Prevzatie poštových zásielok– poskytovateľ bude vykonávať preberanie zásielok na základe splnomocnenia užívateľom..
 • Oznámenie o zásielkach sms správou– poskytovateľ bude informovať užívateľa o došlých zásielkách prostredníctvom sms správ.
 • Posielanie listov poštou – poskytovateľ bude zasielať užívateľovi všetky prijaté zásielky na korešpondenčnú adresu určenú užívateľom v dohodnutých intervaloch.
 • Prefotenie a nahranie pošty cez webovú aplikáciu– poskytovateľ na základe súhlasu a výzvy užívateľa otvorí došlú zásielku a jej obsah prefotí a zašle užívateľovi elektronickou formou.
 • Osobné vyzdvihnutie zásielok aj balíkov. – poskytovateľ zabezpečí užívateľovi možnosť osobného vyzdvihnutia zásielok na určenej adrese v čase, ktorý je uvedený na webovej stránke www.firmaprefirmy.sk. V rámci tejto služby poskytovateľ zabezpečuje aj vyzdvihnutie a uschovanie balíkov užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje tieto zásielky (vrátane balíkov) vyzdvihnúť minimálne 1x za mesiac.
 • Služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti –poskytovateľ umožní užívateľovi užívať rokovaciu miestnosť v užívateľom zvolenom rozsahu.
 • Základné ustanovenia
 • Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby na uvedených nehnuteľnostiach na základe vlastníckeho práva alebo iných zmlúv a dohôd, ktoré v zmysle zákona umožňujú aby tieto služby na uvedených nehnuteľnostiach poskytoval.
 • Poskytovateľ vyhlasuje, že k plneniu zmluvy disponuje príslušným živnostenským oprávnením.
 • Užívateľ má právo požiadať o zmenu rozsahu a nastavenia služieb v zmluve. Ak sa jedná o zmenu neovplyvňujúcu cenu hradenú užívateľom za služby, vykoná poskytovateľ zmenu bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade vykoná poskytovateľ zmenu k poslednému dňu predplateného obdobia, prípadne podľa dohody s užívateľom.
 • Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb alebo negarantovať ich úplnosť.
 • Uzavretím zmluvy užívateľ udeľuje svojim podpisom na nej poskytovateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov užívateľa na účely súvisiace s poskytovaním služieb, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti. Súhlas sa udeľuje na dobu platnosti zmluvy a tiež počas obdobia, ktoré preklenie dobu platnosti zmluvy, ak je v súvislosti s právnou povinnosťou určenou všeobecne záväzným právnym predpisom poskytovateľ povinný tieto údaje uchovávať alebo inak s nimi nakladať.
 • Užívateľ je povinný osobne podpísať alebo doručiť podpísanú zmluvu(poštou, oskenovanú) o poskytovaní služieb virtuálneho sídla do 7.pracovných dní od doručenia súhlasu vlastníka nehnuteľnosti od poskytovateľa. V prípade nedoručenia podpísanej zmluvy o poskytovaní služby virtuálneho sídla do 7.pracovných dní je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov zaplatených užívateľom za poskytovanie služby virtuálneho sídla.
 • Služba Zápis adresy sídla
 • Poskytovateľ umožní užívateľovi zaregistrovať v obchodnom registri,  živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri adresu poskytovateľa ako sídlo užívateľa a používať ju počas trvania zmluvy ako sídlo užívateľa.
 • Poskytovateľ dodá užívateľovi písomný súhlas prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla užívateľa na adrese poskytovateľa potrebný pre registráciu adresy poskytovateľa ako sídla užívateľa v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri.
 • Užívateľ je oprávnený počas trvania zmluvy používať adresu ako svoje sídlo jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v úradnom a obchodnom styku s tretími osobami.
 • Poskytovateľ sa počas trvania zmluvy zaväzuje pripevniť na poštovú schránku prislúchajúcu k Nehnuteľnosti umiestniť obchodné meno užívateľa vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o sídle užívateľa ak nie je v zmluve uvedené inak.
 • Užívateľ berie na vedomie, že využívaním služby sídlo nevzniká užívateľovi nárok na sprístupnenie nehnuteľnosti používateľa mimo rámec dohodnutý v zmluve, užívateľ nie je oprávnený umiestňovať v nehnuteľnosti ani z jeho vonkajšej strany vlastné nápisy, technické označenia ani vnášať do Nehnuteľnosti akékoľvek hnuteľné veci. V prípade porušenia tejto povinnosti je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: paťsto Eur), a to do troch (3) dní od doručenia výzvy poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. Poskytovateľ je ďalej oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 • Podpisom zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že v nebytovom priestore sa v čase podpisu zmluvy nenachádzajú a v budúcnosti ani nebudú nachádzať žiadne hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve či podielovom resp. bezpodielovom spoluvlastníctve užívateľa.
 • Služba trvalého pobytu
 • Poskytovateľ sa zaväzuje na základe splnomocnenie prihlásiť užívateľa na miestnom úrade na trvalý pobyt a užívateľ je oprávnený používať túto adresu  počas trvania zmluvy ako sídlo trvalého pobytu.
 • Poskytovateľ prihlási užívateľa na trvalý pobyt na miestnom úrade najneskôr do 5.pracovných dní odo dňa doručenie overených dokumentov a zaplatenia faktúry za službu.
 • Užívateľ je oprávnený počas trvania zmluvy používať adresu ako svoje adresu svojho trvalého pobytu jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v úradnom a obchodnom styku s tretími osobami.
 • Poskytovateľ sa počas trvania zmluvy zaväzuje pripevniť na poštovú schránku prislúchajúcu k Nehnuteľnosti umiestniť  meno užívateľa vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o sídle trvalého pobytu užívateľa ak nie je v zmluve uvedené inak.
 • Užívateľ berie na vedomie, že využívaním služby sídlo trvalého pobytu nevzniká užívateľovi nárok na sprístupnenie nehnuteľnosti používateľa mimo rámec dohodnutý v zmluve, užívateľ nie je oprávnený umiestňovať v nehnuteľnosti ani z jeho vonkajšej strany vlastné nápisy, technické označenia ani vnášať do Nehnuteľnosti akékoľvek hnuteľné veci.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Služba trvalého pobytu ma len evidenčný charakter.
 • Vybavovanie nových dokladov je v réžii užívateľa a je možné nasledujúci pracovný deň po prihlásení na trvalý pobyt na miestnom úrade zo strany poskytovateľa.
 • Služba Prevzatie poštových zásielok
 • Poskytovateľ preberá poštové a iné zásielky určené pre užívateľa s výnimkou zásielok, doporučených a zásielok do vlastných rúk podobne ako aj zásielok s ktorými sa spája úhrada peňažnej čiastky alebo poskytnutie akéhokoľvek plnenia, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.
 • Ak sa v konkrétnom prípade zmluvné strany písomne nedohodnú inak, poskytovateľ nie je povinný prijímať zásielky adresované užívateľovi ťažšie ako päť kilogramov (5 kg), väčšie ako štyridsaťpäť centimetrov (45 cm) v ktoromkoľvek rozmere, s objemom väčším ako tri stotiny kubického metra (0,03 m³), alebo zásielky obsahujúce nebezpečné veci, živé zvieratá alebo tovar podliehajúci skaze.
 • Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného rozhodnutia odmietnuť prevzatie akejkoľvek zásielky adresovanej užívateľovi, pri ktorej má podozrenie na jej nebezpečný obsah alebo ju považuje za nezákonnú.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neprevzatím alebo oneskoreným prevzatím zásielky doposielanej užívateľovi zo strany poskytovateľa pri plnení zmluvy. Zásielky, ktoré sa poskytovateľovi vrátili ako nedoručené skladuje poskytovateľ po dobu troch (3) mesiacov. Ak nie je uskladnená zásielka prevzatá, poskytovateľ ju po uplynutí doby uvedenej v predošlej vete, skartuje.
 • Poskytovateľ uschová prebraté zásielky po dobu 3 kalendárnych mesiacov.
 • Užívateľ si takéto zásielky môže vyzdvihnúť na Poskytovateľom určenej adrese vo  vopred dohodnutom čase .
 • V prípade ak osobné vyzdvihnutie zásielok nie je súčasťou balíčka je Poskytovateľ oprávnený účtovať za túto službu poplatok v zmysle cenníka dodatkových služieb.
 • Služba Oznámenie o zásielkach sms správou.
 • Poskytovateľ sa na základe zmluvy zaväzuje, v prípade, že na adresu bola doručená pošta,informovať  užívateľa o prijatých zásielkách denne prostredníctvom sms správ.
 • Služba Posielanie listov poštou (SR)
 • Poskytovateľ sa na základe zmluvy zaväzuje zasielať listovú korešpondenciu doporučene periodicky 1 x, 2x alebo 4x mesačne na adresu špecifikovanú užívateľom,podľa programu zvoleného užívateľom.
 • Zásielka bude obsahovať všetky prijaté listové zásielky obdržané na adrese sídla spoločnosti užívateľa .
 • Zásielka do 1 kg odoslaná doporučene v rámci SR Slovenskou Poštou,a.s  je súčasťou balíka č.II,III,IV. Zásielky nad 1 kg budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb.
 • Služba Prefotenie a zaslanie informácii o zásielke do webovej aplikácie.
 • Užívateľ sa zaväzuje splnomocniť Poskytovateľa k otváraniu poštových zásielok(v prípade, že má o záujem o službu SKENOVANIE) úradne overeným Splnomocnením akceptovateľným právnymi predpismi SR. Zároveň sa Užívateľ zaväzuje doručiť takéto Splnomocnenie Poskytovateľovi. V prípade ak Užívateľ nedoručí toto Splnomocnenie Poskytovateľovi , zaniká mu právo na využívanie služby SKENOVANIE.
 • V rámci tejto služby sa Poskytovateľ zaväzuje v prípade došlej pošty a v závislosti od aktivovaného programu denne digitalizovať (prefotiť) obsah zásielok, výhradne však len na požiadanie užívateľa.
 • Digitalizované dokumenty v zmysle predchádzajúceho bodu budú zasielané elektronickou formou a nahraté do webovej aplikácie, do ktorej má každý užívateľ jedinečný prístup.
 • Služba Osobné vyzdvihnutie zásielok aj balíkov
 • Poskytovateľ vydá Užívateľovi prevzaté zásielky na na adrese a v čase zverejnenom na webovej adrese www.firmaprefirmy.sk alebo vo vopred dohodnutom čase.
 • Služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti
 • Účelom užívania rokovacej miestnosti užívateľom je výlučne jej využitie na obchodné rokovania, pracovné stretnutia, školenia a semináre užívateľa.
 • Rokovacia miestnosť je určená pre maximálne 6 osôb.
 • Rokovacia miestnosť je k dispozícii každý pracovný deň v čase od 08:30 do 15:30 h, s výnimkou času od 11:30-12:30 určeného ako obedová prestávka. Poskytovateľ zabezpečí, aby pri užívaní rokovacej miestnosti užívateľom bolo v rokovacej miestnosti k dispozícii občerstvenie, a to minerálka, káva a čaj.
 • Poskytovateľ rezervuje pre užívateľa rokovaciu miestnosť na základe písomnej žiadosti užívateľa zaslanej poskytovateľovi hoci aj prostredníctvom e-mailovej správy. Žiadosť musí byť poskytovateľovi doručená aspoň dvadsaťštyri (48) hodín pred požadovaným začiatkom užívania rokovacej miestnosti. V opačnom prípade nie je poskytovateľ povinný sprístupniť užívateľovi rokovaciu miestnosť v požadovanom termíne.
 • Žiadosť užívateľa podľa bodu 7.4 týchto VOP musí obsahovať účel využitia rokovacej miestnosti, čas začatia užívania rokovanej miestnosti a čas ukončenia, počet zúčastnených osôb, informáciu, či užívateľ požaduje zabezpečenie občerstvenia podľa bodu 7.3 týchto VOP, informáciu, či poskytovateľ požaduje zabezpečenie administratívnych služieb počas užívania rokovacej miestnosti spočívajúcich v kopírovacích a iných asistenčných službách zo strany poskytovateľa alebo ním poverených osôb.
 • Rezervácia rokovacej miestnosti je záväzná až po jej písomnom potvrdení zo strany poskytovateľa.
 • V prípade, ak poskytovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemôže poskytnúť užívateľovi rokovaciu miestnosť v požadovanom termíne, zaväzuje sa poskytovateľ vyvinúť maximálne úsilie pri zabezpečení iného termínu navrhnutého zo strany užívateľa.
 • Užívateľ je povinný pri príchode do rokovacej miestnosti písomne potvrdiť poskytovateľovi identitu prítomných osôb.
 • Užívateľ sa zaväzuje nevnášať do rokovacej miestnosti akékoľvek omamné látky, psychotropné látky, iné nebezpečné a jedovaté látky, odpady, zamorujúce či znečisťujúce materiály, infekčné látky a materiály, či už samotným užívateľom alebo osobou nachádzajúcou sa v rokovacej miestnosti na žiadosť či so súhlasom užívateľa.
 • Užívateľ sa bez písomného súhlasu poskytovateľa zaväzuje neinštalovať v rokovacej miestnosti a v nebytovom priestore akékoľvek zariadenia spôsobilé zaznamenať zvuk alebo obraz.
 • V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Užívateľa podľa bodu 11.1, 11.9 a 11.10 týchto VOP je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi, a to aj opakovane, zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto), a to najneskôr do troch (3) dní dni od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy ako celku, alebo len od záväzku vzniknutého zo zmluvy, v zmysle ktorého je poskytovateľ povinný poskytovať službu časovo obmedzeného užívania rokovacej miestnosti. Nárok poskytovateľa na náhradu škody nie je dotknutý.
 • Ak má užívateľ záujem zrušiť záväznú rezerváciu rokovacej miestnosti, je povinný urobiť tak písomne. Zrušenie záväznej rezervácie, ku ktorému došlo najneskôr dvanásť (12) hodín pred užívania rokovacej miestnosti určenom v žiadosti podľa bodu 7.5 týchto VOP, je bez poplatku. Za zrušenie záväznej rezervácie rokovacej miestnosti v čase dvanásť (12) a menej hodín pred začiatkom užívania rokovacej miestnosti určenom v žiadosti podľa bodu 7.5 týchto VOP účtuje poskytovateľ storno poplatok vo výške 30,- EUR (slovom: štyridsať Eur).
 • Ak sa užívateľ nedostavil do nebytového priestoru za účelom využitia rokovacej miestnosti na základe záväznej rezervácie, a zároveň rezervácia rokovacej miestnosti nebola vopred zrušená podľa bodu 7.12 týchto VOP, poskytovateľ je oprávnený účtovať poplatok za celú dobu uvedenú v žiadosti podľa bodu 7.5 týchto VOP, počas ktorej užívateľ mienil rokovaciu miestnosť užívať.
 • Užívateľ berie na vedomie, že užívaním rokovacej miestnosti mu nevzniká nárok na sprístupnenie ktorejkoľvek časti nebytového priestoru poskytovateľa mimo rámec dohodnutý v zmluve, užívateľ nie je oprávnený umiestňovať v ktorejkoľvek časti nebytového priestoru ani z jeho vonkajšej strany vlastné nápisy, technické označenia ani vnášať do ktorejkoľvek časti nebytového priestoru akékoľvek hnuteľné veci. V prípade porušenia tejto povinnosti sa uplatní postup podľa bodu 4.5 týchto VOP.
 • Služba založenie spoločnosti
 • Za podmienok stanovených zmluvou poskytovateľ administratívne uskutoční úkony smerujúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti alebo inej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na internetovom portáli (ďalej len „firma“), vrátane vypracovania vzorových dokumentov potrebných pre založenie a vznik firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu firmy do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a zápis od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený, resp. ak o to objednávateľ v objednávke požiada. Konzultačné služby (podnikateľské poradenstvo) nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom vzniku firmy alebo dňom právoplatného rozhodnutia, ktoré možno považovať za rozhodnutie o odmietnutí (zamietnutí) registrácie firmy zo strany štátneho orgánu, prípadne dňom právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, ak sa týka úkonov predchádzajúcich registrácii firmy ak bez nich registrácia firmy v súlade s objednávkou nie je možná.
 • Po poskytnutí vypracovaných dokumentov potrebných pre založenie a vznik firmy je objednávateľ povinný uhradiť dohodnutú čiastku v prospech poskytovateľa do 5.kalendárnych dní, v prípade ak mu poskytovateľ poskytol dokumenty bez predchádzajúcej úhrady.
 • V prípade neuhradenia za služby vypracovaných a poskytnutých dokumentov potrebných pre založenie a vznik firmy do 5.kalendárnych dní je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi sumu 99€ za ich vypracovanie a poskytovateľ už nie je povinný pokračovať v procese založenia spoločnosti.
 • Služba zmeny v spoločnosti
 • Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční poskytovateľ úkony smerujúce k registrácii tzv. korporátnych zmien vo firme, podľa požiadaviek objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane spracovania dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien firmy, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a registrácie zmien vo firme do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a registráciu od objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien vo firme v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.
 • Platobné podmienky
 • Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi za poskytované služby poplatky podľa jednotlivých položiek cenníka poskytovateľa.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo cenník priebežne upravovať, a to bez oznámenia adresovaného užívateľovi.
 • Ak došlo k ukončeniu záväzku vzniknutého zo zmluvy, na základe ktorého poskytovateľ poskytoval užívateľovi službu sídlo, alebo došlo k ukončeniu zmluvy ako celku, je užívateľ povinný v lehote päť ( 5) dní od ukončenia záväzku alebo zmluvy podať žiadosť na zrušenie registrácii adresy poskytovateľa v obchodnom registri a živnostenskom registri, kde je táto adresa registrovaná ako sídlo užívateľa a túto žiadosť predložiť poskytovateľovi , v  opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený túto žiadosť podať bezodkladne sám.
 • Užívateľ je povinný riadne a včas uhrádzať faktúry za služby, ktoré mu boli poskytnuté bez predchádzajúcej úhrady. V prípade neuhradenia faktúr, a v prípade že dodávateľ poskytol užívateľovi akékoľvek služby pred samotnou úhradou je dodávateľ oprávnený pozastaviť až do zaplatenia dlžnej sumy poskytovanie akýchkoľvek ďalších služieb, v prípade že takéto služby dodávateľ užívateľovi poskytuje.
 • Užívateľ hradí poplatky za poskytované služby na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Poskytovateľ zasiela užívateľovi faktúry na úhradu poplatkov za poskytované služby výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu užívateľa uvedenú v zmluve. Užívateľ uhrádza poplatky bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre alebo zálohovej faktúre , alebo úhradu uskutočňuje cez platobnú bránu umiestnenú na www.firmaprefirmy.sk
 • Poplatky sú splatné podľa toho ako je uvedené na web stránke www.firmaprefirmy.sk alebo www.firmapreludi.sk , a to vopred ak sa zmluvne strany nedohodli inak.
 • Poplatky za  administratívne služby nezahrnuté v aktivovanom programe užívateľ hradí z kreditov, ktoré vopred uhradí priamo vo webovej aplikácii prostredníctvom prevodu alebo platobnou kartou.
 • Ak užívateľ neuhradil splatné poplatky, poskytovateľ je oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak užívateľ vystavenú faktúru reklamuje, je povinný zaplatiť čiastku, na ktorú sa reklamácia nevzťahuje, a to v lehote splatnosti, inak mu bude účtovaný úrok z omeškania vo výške uvedenej v týchto VOP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť po dobu omeškania užívateľa s úhradou ktoréhokoľvek poplatku alebo úrokov z omeškania poskytovanie ktorejkoľvek služby podľa zmluvy. Poskytovateľ je tak oprávnený urobiť aj v prípade, ak užívateľ porušuje zmluvu, alebo tieto VOP.
 • Ak sa užívateľ dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek poplatku za služby poskytované podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako pätnásť (15) dní, je poskytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.
 • Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa užívateľ opakovane dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek poplatku za služby poskytované na základe zmluvy bez ohľadu na počet dní v omeškaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že za opakované omeškania sa považuje aj situácia, ak je užívateľ v omeškaní s úhradou poplatku za niektorú zo služieb poskytovanú na základe zmluvy a nasledujúci kalendárny mesiac je v omeškaní s úhradou poplatku za inú službu poskytovanú na základe zmluvy.
 • Všetky platby za poskytované služby uskutočňuje užívateľ v mene EUR.
 • Platnosť zmluvy
 • Záväzok poskytovať ktorúkoľvek službu dojednanú v zmluve je možné ukončiť (a) dohodou zmluvných strán, (b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, (c) odstúpením, (d) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu.
 • Dohodou zmluvných strán možno ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vzniknuté zo zmluvy naraz k akémukoľvek dňu a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
 • Výpoveďou je oprávnená ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy naraz ktorákoľvek zo zmluvných strán a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva (2) mesiace a plynie od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 • Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo zmluvy, alebo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených týmito VOP, a to písomným prehlásením adresovaným druhej zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvne strane. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je ďalej oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila povinnosti vyplývajúcu z tohto záväzku, bola na porušenie písomne upozornená, avšak ani napriek upozorneniu a výzve k riadnemu plneniu v súvislosti s týmto záväzkom nedošlo.
 • Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť zmluvy, ak bolo proti užívateľovi začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, alebo ak užívateľ vstúpil do likvidácie alebo ak je upozornený na nezákonné konanie užívateľa.
 • Dohoda o ukončení záväzku resp. záväzkov vzniknutých zo zmluvy, výpoveď, alebo odstúpenie musia jasne špecifikovať, ktorý záväzok resp. záväzky vzniknuté zo zmluvy sa ukončujú. V prípade nedostatočnej špecifikácie sa dohoda o ukončení záväzku resp. záväzkov, výpoveď či odstúpenie považuje za neplatné a zmluvné strany sú povinné naďalej postupovať v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy.
 • Užívateľ je povinný najneskôr do troch (3) dní od skončenia zmluvy ako celku alebo od skončenia záväzku vzniknutého zo zmluvy, na základe ktorého poskytuje poskytovateľ užívateľovi službu sídlo, podať žiadosť na odhlásenie adresy poskytovateľa zapísanej ako sídlo užívateľa z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného príslušného registra a u všetkých príslušných štátnych orgánoch. Užívateľ je povinný splnenie tejto povinnosti poskytovateľovi preukázať relevantným dokladom, a to originálom výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného príslušného registra, v ktorom bude ako sídlo užívateľa zapísaná iná adresa ako je adresa poskytovateľa. Ak sa užívateľ dostane do omeškania so splnením tejto povinnosti, je povinný zaplatiť poskytovateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: patsto Eur) a ďalej zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať Eur) za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti podľa týchto VOP vrátane dňa, kedy k splneniu povinnosti došlo. Tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody..
 • Ak dôjde k ukončeniu niektorého, niektorých alebo všetkých záväzkov vzniknutých zo zmluvy, neznamená to zánik akýchkoľvek nesplatených záväzkov užívateľa. Ustanovenie týchto VOP, z ktorých vyplýva, že užívateľ má plniť až po zániku zmluvy, ostávajú zachované aj po zániku zmluvy.
 • Chybné vyúčtovanie môže užívateľ uplatniť najneskôr do tridsať (30) dní od doručenia faktúry. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že vyúčtovanie je správne a užívateľ ho uznáva.
 • Pre vylúčenie pochybností platí, že za deň úhrady sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané v prospech bankového účtu poskytovateľa.
 • Doručovanie
 • Okrem písomností prevzatých poskytovateľom za užívateľa v rámci poskytovania služby pošta, doručujú zmluvné strany iné písomnosti osobne, doporučene poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví zmluvy, alebo elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, dňom kedy ju adresát odmietol prevziať, prípadne dňom vrátenia nedoručenej zásielky. V prípade doručovania elektronickými prostriedkami sa za deň doručenia považuje deň nasledujúci po odoslaní e-mailovej správy. Zmluvné strany sú povinné písomne si oznamovať zmeny poštových aj e-mailových adries, a to najneskôr do troch (3) dní od zmeny adresy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa odosielateľ pre nemožnosť doručiť nedostáva do omeškania a písomnosť doručovaná na neaktuálnu adresu sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky.
 • Záväzok mlčanlivosti
 • Poskytovateľ a užívateľ sa zaväzujú, že nebudú poskytovať tretím osobám informácie resp. údaje, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy, iba ak by išlo o informácie, určené druhou zmluvnou stranou k poskytnutiu presne stanoveným osobám. Poskytovateľ a užívateľ sa ďalej zaväzujú, že uchovajú v tajnosti všetky informácie, ktoré získajú v priebehu činnosti vykonávanej na základe zmluvy alebo jej realizáciou, ako aj po jej ukončení. Poskytovateľ a užívateľ sa zaväzujú, že uchovajú v tajnosti všetky informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne prístupné.
 • Dodržiavanie právnych predpisov a zodpovednosť poskytovateľa
 • Užívateľ je povinný pri podnikaní dodržiavať všetky platné právne predpisy.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia niektorej zo služieb z dôvodu mechanickej poruchy alebo štrajku alebo iných objektívnych dôvodov alebo závažných okolností, ktorú poskytovateľ nemohol ovplyvniť.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním kuriérskej služby či pošty alebo iného nedodania zásielok doposielaných užívateľovi na základe služby pošta.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za zranenia, ktoré utrpel pri užívaní rokovacej miestnosti užívateľ, alebo osoby, ktoré ho sprevádzajú.
 • Ochrana osobných údajov, archivácia zmluvy
 • Zákazník uzatvorením zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy prevádzkovateľa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), t. j. spoločnosti firmaprefirmy.sk II. s.r.o., Werferova 6, 040 11, Košice, IČO: 54981263 a s ich spracovaním.
 • Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
  Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a rovnako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedená právna úprava má zabezpečiť bezpečné nakladanie s osobnými údajmi, ktoré pri každodenných činnostiach poskytujete rôznym osobám. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, akým spôsobom my nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.
 • Záverečné ustanovenia
 • Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 • Nevynútiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek bodu alebo ustanovenia týchto VOP neovplyvní vynútiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo Zmluvy.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo zmluvy priateľským rokovaním. V prípade neúspešnosti takéhoto riešenia sporu bude spor predložený rozhodcovským súdom
 • Táto stránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované. Príspevky uvedené na tejto stránke sú čerpané z verejne dostupných informácií resp. zdrojov, neposkytujú právne rady, nie sú právnou analýzou ani právnym názorom prispievateľa.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 29.10.2022