Nechajte to na profesionálov

Čo ponúkame?

V prvom rade tím desiatok skúsených účtovníkov, kde hlavný účtovník má 30 ročné skúsenosti

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

 • Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.
 • Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.
 • Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.
 • Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.
 • Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.
 • Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

 • Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.
 • Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.
 • Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.
 • Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.
 • Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.
 • Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

 • Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.
 • Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.
 • Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.
 • Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.
 • Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.
 • Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.
Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane, poradenstvo pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame tiež vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva.
 • Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.
 • Poskytneme konzultácie a vypracujeme stanoviská k daňovým problémom klienta.
 • Poradíme pri plánovaní daní, najmä dane z príjmov.
 • V súlade so zákonnými možnosťami navrhujeme riešenia na optimalizáciu daní.
 • Na zmeny v zákonoch klientov pripravíme a poskytneme potrebné informácie o novelách.
 • Zastupujeme klientov pri daňovej kontrole, pri registráciách a pod.
Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • Zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek klienta.
 • Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.
 • Vypracujeme podnikateľský plán pre interné potreby aj pre finančné inštitúcie.
 • Skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve.
 • Poskytneme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy atď.
 • Sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností.

Cenník

Jednoduché účtovníctvo
Počet zaúčtovaných dokoladov Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
001 - 100 50,00 € 60,00 €
101 - 200 100,00 € 120,00 €
201 - 300 150,00 € 180,00 €
301 - 400 200,00 € 240,00 €
401 a viac po dohode s klientom

Služby zahrnuté v cene:

vedenie peňažného denníka, vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr, vedenie bankovej knihy, vedenie knihy ID, vedenie pokladničnej knihy, vypracovanie daňového priznania - platca DPH - priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO B, vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, evidencia majetku, poradenstvo, elektronická komunikácia s finančnou správou.

Podvojné účtovníctvo
Počet zaúčtovaných dokoladov Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
001 - 100 65,00 € 80,00 €
101 - 200 130,00 € 160,00 €
201 - 300 195,00 € 240,00 €
301 - 400 260,00 € 320,00 €
401 a viac po dohode s klientom

Služby zahrnuté v cene:

vedenie peňažného denníka, vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr, vypracovanie saldokonta, vedenie bankovej knihy, vedenie knihy ID, vedenie pokladničnej knihy, vypracovanie daňového priznania - platca DPH - priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania PO alebo FO, vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, evidencia majetku, poradenstvo, elektronická komunikácia s finančnou správou.

Mzdy a personalistika
Mzdy - zamestnanec TPP alebo dohodár 9 €
Ročné zúčtovanie dane za zamestnanca 9 €
Daňové priznania
Daňové priznanie typ A len SK príjmy 20,00 €
Daňové priznanie typ A aj zahr.príjmy 30,00 €
Daňové priznanie typ B - paušálne výdavky 50,00 €

* cenník je informačný

Vypočítajte si cenu za účtovníctvo

Cena sa môže líšiť na základe skutočných počtov účtovných položiek. V prípade, že ich nateraz neviete odhadnúť, kontaktuje nás cez formulár nižšie.

Chcete sa dozvedieť viac informácií ?

Časté otázky

Musím viesť účtovníctvo?
Každému podnikateľovi vyplýva zo zákona povinnosť viesť účtovníctvo(resp. daňovú evidenciu), nielen preto, aby vedel, ako je na tom jeho firma, ale aj preto, aby bol schopný si za daný rok správne vypočítať daň z príjmov, prípadne výšku odvodov na ďalší rok.
Čo všetko treba pripraviť pre účtovníka?
• ­prijaté faktúry, • vydané faktúry, • ­prijaté pokladničné bloky, • vydané pokladničné bloky, • bankový výpis (nie pohyby na účte), • potvrdenia o vklade / výbere z účtu, • príkazné a iné zmluvy, • ­dochádzku zamestnancov, • ­leasingové zmluvy (na auto, stroje), • dohody o vykonaní prace, • vyúčtovanie pracovnej cesty, ­a všetko, čo súvisí s firmou…
Ako často treba pripravovať doklady?
Väčšina malých firiem a živnostníkov podáva daňové priznanie raz ročne, ale účtovná jednotka má povinnosť zo zákona účtovať vo vecnej a časovej súvislosti. A preto by sa doklady mali pripravovať priebežne. Záleží na dohode či mesačne alebo kvartálne, aby sa predišlo chybám.
Čo si môžem dať do nákladov?
Do nákladov si môžete dať všetko, čo súvisí s firmou a jej predmetmi podnikania. Všetko to, čo potrebujete na to, aby ste mohli poskytovať Váš výstup.
Čo je daň z príjmu?
Daň z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.
Čo je DPH?
DPH znamená daň z pridanej hodnoty. Spočíva v odvedení dane z rozdielu ceny medzi vstupom a výstupom, teda o koľko sa cena tovaru navýši. Napríklad veľkoobchod nakúpi tovar od výrobcu a navýši jeho cenu. Tovar ďalej predá majiteľovi potravín, ktorý opäť navýši cenu a nakoniec ho predá koncovému spotrebiteľovi. Pri každom predaji sa odvádza DPH z rozdielu tejto hodnoty. Zdaňuje sa teda hrubá marža, čo je vlastne tá pridaná hodnota.
Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?
Prvé bankovky boli vytvorené pred viac ako 1400 rokmi v Číne.
Každoročne je vytlačených viac bankoviek do hry Monopoly ako reálnych bankoviek.
Ak by Bill Gates minul denne milión dolárov, posledné peniaze by minul za 218 rokov.
Ak by sa 100 najbohatších ľudí na svete vzdalo 25% svojich majetkov, zmizla by chudoba na celom svete.
95% všetkých peňazí v obehu je úplne pokrytých baktériami.
Zadlžujeme sa už v mladom veku. Mínus na kreditnej karte majú dnes už aj študenti stredných škôl.
Ak máš vo vrecku aspoň 10€ a žiaden dlh, gratulujeme. Si bohatší než štvrtina Američanov.
Nápad na vytvorenie kreditných kariet vznikol po tom, ako sa neznámy muž dostal do rozpakov pri platení za večeru, pretože po otvorení peňaženky zistil, že v nej nemá dostatočnú hotovosť na zaplatenie účtu.
V rozmedzí rokov 1999 až 2001 existovalo euro len ako bezhotovostná mena? Slúžilo predovšetkým na platby kartou a bankové transakcie.
V auguste 2018 bolo v obehu približne 1,2 trilióna eur.

Je to presne to čo ste hľadali?

Vyplňte formulár a my sa Vám ozvemeEšte stále uvažujete
nad účtovníctvom?