Blog

Ako založiť s.r.o. v roku 2019

Obrázok-blog

Krok 1: Výber obchodného mena

Meno vašej novej spoločnosti musí byť unikátne a nesmie byť totožné so žiadnym už zapísaným menom existujúcej spoločnosti. Túto skutočnosť si môžte overiť priamo na stránke www.orsr.sk

Krok 2: Výber sídla firmy, konateľov, spoločníkov a predmetov podnikania

Každá spoločnosť na slovensku musí mať sídlo, adresu zapísanú v obchodnom registri.
Sídlom firmy môže byť nebytový priestor, byt alebo rodinný dom a to aj v prípade, ak je táto adresa totožná s adresou trvalého bydliska spoločníka alebo konateľa. Veľmi populárnou formou je v súčasnosti aj virtuálne sídlo. Firmy poskytujúce túto službu vám za poplatok poskytnú súhlas so zriadením sídla na ich adrese, preberajú vám poštu a tí lepší poskytovatelia poskytnú aj prístup do aplikácie na správu pošty. Takým poskytovateľom je aj firmaprefirmy.sk. Viac info na www.firmaprefirmy.sk

Krok 3: Vypracovanie dokumentov

Jedným z najdôležitejších krokov pri založení spoločnosti je vypracovanie dokumentov. Na internete nájdete množstvo vzorových dokumentov, tie ale nemusia byť aktuálne. Najistejšie je preto nechať si ich vypracovať odborníkmi. Náležitosti potrebné k založeniu s.r.o.:

 • Obchodné meno a sídlo,
 • Určenie spoločníkov,
 • Predmet podnikania (činnosti),
 • Výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu,
 • Určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • Určenie správcu vkladov,
 • Výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
 • Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • Ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať :

 • Zakladateľská listina (v prípade jedného spoločníka)
 • Spoločenská zmluva (v prípade viacerých spoločníkov)
 • Vyhlásenie jediného spoločníka
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
 • Podpisový vzor konateľov
 • Plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis

Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je fo, je potrebné vypracovať vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. Že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

V prípade ak medzi predmetmi podnikania je remeselná alebo viazaná živnosť, je tiež potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu. Všetky tieto dokumenty je potrebné podpísať príslušnými osobami a podpisy na zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve a plnomocenstve úradne (notár alebo matrika) overiť.

Od 1.1.2016 už viac nie je potrebné vkladať základné imanie (min. Vo výške 5000€) na účet v banke. Po novom stačí iba vyhlásenie správcu vkladu, ktorým je jeden zo zakladateľov spoločnosti, čím sa výrazne zjednodušuje celý proces založenia s.r.o.

KROK 4: Získanie živnostenského oprávnenia

V tomto kroku je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pri elektronickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu verejnej správy sa poplatky za voľné živnosti zrušili celkom a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, t.j. 7,50 € za každú takúto živnosť. Pri elektronickom ohlásení je však potrebné disponovať tzv. Zaručeným elektronickým podpisom a softvérom na elektronické podpisovanie dokumentov. Kedže advokátska kancelária, s ktorou spolupracujeme disponuje potrebným elektronickým podpisom dokážeme našim klientom ušetriť pri zakladaní s.r.o. 100% zo správnych poplatkov za voľné živnosti, ktoré by inak zaplatili na živnostenskom úrade. Pri klasickom “papierovom” ohlásení živností sa poplatky nezmenili a ostávajú v pôvodnej výške (teda 5 € za každú voľnú živnosť, resp. 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť).

Živnostenské oprávnenie vystaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. „živnostenský úrad“) miestne príslušný podľa sídla spoločnosti. Adresy živnostenských úradov nájdete tu: www.minv.sk. K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. Je potrebné priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť a kolky za ohlásenie živnosti (ak ohlásenie nevykonávate elektornicky tak 5,- € za každú voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť). Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní. Spolu s ohlásením živnosti je užitočné uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, potom už nie je potrebné osobitne sa registrovať na daňovom úrade.

Ak je medzi predmetmi podnikania činnosť, ktorá nie je živnosťou, ale je činnosťou podľa osobitného zákona (napr. Architekti, advokáti, lekári a pod.), postup na získanie oprávnenia podnikať sa spravuje podľa osobitných zákonov podľa jednotlivých predmetov podnikania.

KROK 5: Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. Nesmú mať daňové nedoplatky a od 1.9.2018 ani nedoplatky na sociálnej poisťovni.Predmetné obmedzenie sa týka len spoločníkov firmy, nie konateľov. Od septembra 2018 sa zmenil aj spôsob preukazovania neexistencie nedoplatkov pri zápise do obchodného registra. Po novom už vo väčšine prípadov nebude potrebné predkladať súdu súhlas so zápisom do obchodného registra. Registrový súd si sám bude preverovať, či zakladateľ spoločnosti je evidovaný ako dlžník voči správcovi dane a sociálnej poisťovni. Ak je čo i len jeden zo zakladateľov spoločnosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov sociálnej poisťovne, registrový súd zápis odmietne.

V prípade existencie dlhov bude jedinou možnosťou zápisu do obchodného registra dlhy uhradiť a následne doložiť súdu súhlas správcu dane, resp. Súhlas sociálnej poisťovne. Súhlas sa vydáva na základe osobitnej žiadosti zakladateľa do 5 pracovných dní. Jeho vydanie nepodlieha poplatkovej povinnosti.

Ak zakladateľ nie je daňovým subjektom (napr. Osoba s trvalým pobytom mimo sr), na obchodný register sa prikladá písomné čestné vyhlásenie o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných predpisov.

V tejto súvislosti je vhodné dodať, že prijaté opatrenie rieši iba nedoplatky na daniach a sociálnom poistení. Iné nedoplatky napr. Nedoplatky v zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou v založení eseročky.

KROK 6: Zápis do obchodného registra

Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení a súhlasu správcu dane máte všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. Je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

K návrhu je potrebné priložiť ako prílohy – zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti), súhlasy správcu dane pre všetkých zakladateľov, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľa/ov, vyhlásenie jediného spoločníka (ak je zakladateľom 1 osoba), osvedčenie o živnostenskom oprávnení a kolky v hodnote 300,- € v prípade, ak predkladáte návrh klasicky v papierovej podobe priamo na súde. V niektorých prípadoch registrový súd vyžaduje spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti aj list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá má byť zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. Pre väčšinu registrových súdov postačuje aj internetový list vlastníctva, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť na stránke katastra nehnuteľností.

Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, tzv. Registrový súd, príslušný podľa adresy sídla spoločnosti. V prípade elektronického podania je súdny poplatok v polovičnej výške, teda iba 150,- €, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis a a všetky prílohy vrátane návrhu na zápis podať na obchodný register v elektronickej podobe (na elektronické podanie pre obchodný register je potrebné mať špeciálny softvér qsign).

Novinkou od 1.11.2018 je povinný zápis tzv. Konečných užívateľov výhod do obchodného registra (ďalej aj len “KÚV”). Tento zápis je povinný pre všetky podnikateľské subjekty zapisované do obchodného registra. KÚV sa pri nových spoločnostiach zapisuje už v rámci prvozápisového návrhového formuláru a v takomto prípade sa za zápis KÚV neplatí žiadny dodatočný súdny poplatok.

Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli správne a úplné, registrový súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.

Ako môžete vidieť, založenie s.r.o. Je pomerne komplikovaný proces, odporúčame sa preto obrátiť na spoločnosti, ktoré sa v tom pohybujú.

Neváhajte sa preto na nás obrátiť, vašu novú spoločnosť môžte mať už za 10 pracovných dní na www.firmaprefirmy.sk