Blog

Ako si požiadať o príspevok pre podnikateľov v prípade ak im poklesli tržby kvôli koronavírusu ?

36101

Patríte k tým mnohým podnikateľom, ktorých sa týkajú poklesy tržieb z dôvodu koronavírusu? Máte možnosť požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o podporu zamestnávateľov a SZČO. Žiadosť sa podáva elektronicky a samotné vybavenie žiadosti nebude trvať viac ako pár dní. Pri posudzovaní poklesu tržieb sa úrady budú spoliehať na čestné vyhlásenie, ktoré sa ale po skončení krízy budú preverovať. V prípade ak ste uviedli nepravdivé údaje budú Vám hroziť sankcie.

Skutočnosti, ktoré musí zamestnávateľ, resp. SZČO preukázať čestným vyhlásením:

-splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (uvedené v bodoch 4 – 10):

– má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

–  má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

–  neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

–  nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

–  nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

–  nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

–  nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

–  že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (týka sa aj SZČO) – nastal pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Súčasťou žiadosti o príspevok je aj zoznam zamestnancov, na ktorých si zamestnávateľ uplatňuje príspevok.

Údaje, ktoré je potrebné o zamestnancovi uviesť – meno a priezvisko, rodné číslo, priemerný hodinový zárobok za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky v práci zamestnanca v danom mesiaci, náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v danom mesiaci.